Refresh
Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Two thousand a sour orange

Giới thiệu công cụ check rank

 Hôm nay mình sẽ share cho mọi người một công cụ giúp bạn xem xếp hạng web dễ dàng hơn.OK Bắt đầu thui

Code check rank:
<div id="alexaChecker">
<div id="alexaTitle"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Trình kiểm tra xếp hạng Alexa</font></font></div>
<div><input id="alexaInput" placeholder="Dán miền của bạn vào đây ..." spellcheck="false"></div>
<div><button id="alexaButton"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Kiểm tra</font></font></button></div>
<div id="alexaRank"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"></font></font></div>
<div id="alexaInfo"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Nhấp vào nút và nhận Xếp hạng Alexa của bạn!</font></font></div><!--JavaScript-->
<script type="text/javascript">
var CreateCSS = document.createElement('style');
CreateCSS.innerHTML = `${`
\
#alexaChecker{background-color:#fff;font-family:"Noto Sans",sans-serif;text-align:center;margin:auto;padding:20px;border:0;border-radius:10px;box-shadow:0 0 8px 0 rgba(0,0,0,.08)}
\
#alexaTitle{color:#666;font-size:25px;font-weight:bold;margin-bottom:20px}
\
#alexaChecker div input{background-color:#f6f6f6;font-family:"Fira Mono",monospace;font-size:13px;text-align:center;padding:25px;border:1px solid #f6f6f6;border-radius:99em}
\
#alexaChecker div input:focus{background-color:#fff;border:1px solid #e6e6e6}
\
#alexaChecker div input::placeholder{color:#aaa;text-align:center}
\
#alexaInput{width:100%;height:30px;padding-left:5px;outline:none}
\
#alexaButton{background-color:#00ff00;color:#fff;font-size:13px;margin:20px 0 10px;padding:15px;border:0;border-radius:99em;cursor:pointer}
\
#alexaButton:hover{background-color:rgba(0, 255, 0);color:#fff}
\
#alexaRank{color:#00ff00;font-size:30px;font-weight:bold;margin:15px 0}
\
#alexaInfo{color:#333;font-size:13px}
\
`}`;
document.body.append(CreateCSS);
var dataValue = 0;
if (document.getElementById('alexaChecker')) {
document.getElementById('alexaChecker').innerHTML = `${`
\
<div id="alexaTitle">Alexa Rank Checker</div>
\
<div><input id="alexaInput" placeholder="Paste your domain here..." spellcheck="false"/></div>
\
<div><button id="alexaButton">Check</button></div>
\
<div id="alexaRank">-</div>
\
<div id="alexaInfo">Click the button and get your Alexa Rank!</div>
\
`}`;
document.getElementById('alexaButton').addEventListener('click', function () {
var _0x6bedx3 = document.getElementById('alexaInput').value;
if (_0x6bedx3.indexOf('http://') >= 0 || _0x6bedx3.indexOf('https://') >= 0) {
_0x6bedx3 = _0x6bedx3
} else {
_0x6bedx3 = 'http://' + _0x6bedx3
}
document.getElementById('alexaRank').innerText = '---';
var _0x6bedx4 = new XMLHttpRequest();
_0x6bedx4.open('POST', 'https://apialexa.maskoding.com/', true);
_0x6bedx4.onreadystatechange = function () {
if (_0x6bedx4.readyState == 4) {
if (_0x6bedx4.status == 200) {
var _0x6bedx5 = JSON.parse(_0x6bedx4.responseText);
document.getElementById('alexaRank').innerText = _0x6bedx5.data
}
}
};
_0x6bedx4.onerror = function () {
setTimeout(function () {
document.getElementById('alexaButton').click()
}, 1000)
};
_0x6bedx4.send(JSON.stringify({
"data": _0x6bedx3
}))
})
}
</script>
<!--End JavaScript-->
</div>

Nếu bạn muốn chia sẻ lại lên blog bạn thì vui lòng nhớ ghi nguồn.

Copyright © Ngô Vi Minh Hiếu

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Post a Comment